Dane osobowe – ich stosowanie i ochrona.

Scenariusz zajęć kształtujących kreatywność w klasie trzeciej SPdP

Data: 16-12-2007 r.


Temat: Dane osobowe – ich stosowanie i ochrona.

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Arkadiusz Ciura


Cel ogólny: umiejętność stosowania własnych danych osobowych.

Cele Szczegółowe:

 1. w zakresie wiadomości:
 • zna i rozumie pojęcie "dane osobowe",
 • wie kiedy i gdzie posługuje się swoimi danymi osobowymi,
 • zna dokumenty - nośniki danych osobowych,
 • wie czemu służy ochrona danych osobowych.
 1. w zakresie umiejętności:
 • zapisuje dane osobowe w urzędowym formularzu – imię i nazwisko swoje i rodziców, daty urodzenia, miejsce zamieszkania,
 • uczeń potrafi, po przeczytaniu tekstu na wniosku, podać odpowiednią informację,
 • poznaje i nazywa nośniki danych osobowych,
 • zna zasady ochrony danych osobowych.
 1. w zakresie postaw i nawyków:
 • wie, w jakim celu przedstawia się dane osobowe,
 • dba o porządek i ład na swoim stanowisku pracy i w swoim otoczeniu,
 • aktywnie uczestniczy w zajęciach,
 • wdraża się do korzystania z technologii informacyjnej w codziennym życiu.
 1. rewalidacyjne:
 • kształtowanie logicznego myślenia,
 • ćwiczenie koordynacji wzrokowo – ruchowej,
 • usprawnianie małej motoryki,
 • ćwiczenie umiejętności czytania i pisania.

Wiadomości wejściowe:

 • zna swoje imię i nazwisko oraz imiona swoich rodziców,
 • wie kiedy i gdzie się urodził,
 • zna miejsce zamieszkania,
 • uczeń wie, gdzie może odnaleźć swoje podstawowe dane osobowe (legitymacja szkolna, dowód osobisty),

Metody nauczania:

 • pogadanka,
 • pokaz z objaśnieniem,
 • "burza mózgów",
 • ćwiczenia (praca z drukiem urzędowym)

Formy pracy:

 • praca w małej grypie (2-3 osoby),
 • praca indywidualna.

Środki i materiały dydaktyczne:

 • nośniki danych osobowych,
 • druk wniosku o wydanie dowodu osobistego (karta pracy),
 • komputer z połączeniem internetowym,

Przebieg zajęć:

 1. Wprowadzenie:
 • powitanie, czynności porządkowe – sprawdzenie pracowni pod kątem bhp,
 • sprawdzenie obecności uczniów,
 • podanie tematu lekcji, wyjaśnienie celu lekcji, przedstawienie metod pracy.
 1. Realizacja tematu:
 • wzajemna prezentacja, przedstawienie: imienia, nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsca zamieszkania, wymienienie imion i nazwisk rodziców
  (jako pierwszy prezentacji dokonuje nauczyciel, a następnie poszczególni uczniowie)
 • giełda pomysłów: kiedy używamy danych osobowych? – uczestnicy zajęć wymieniają sytuacje - zapisywanie ich na tablicy.
 • wymienienie i prezentacja nośników danych osobowych typu: legitymacja szkolna, dowód osobisty, karta zdrowia, prawo jazdy, paszport, dziennik lekcyjny itp.
 • Co to znaczy ochrona danych osobowych? - odpowiedzi uczniów, uzupełnienie informacji przez nauczyciela, kiedy i dlaczego należy chronić dane o sobie.
 • zaprezentowanie uczniom stron WWW, gdzie mogą pobrać druk wniosku o wydanie dowodu osobistego,
 • zaprezentowanie i rozdanie uczniom wydrukowanych "Wniosków o wydanie dowodu osobistego",
 • wspólne wypełnianie wniosków.
 1. Część końcowa:
 • omówienie i ocena pracy uczniów,
 • pytania podsumowujące:
  • Jakie dokumenty zawierają nasze dane osobowe?
  • Jak możemy chronić dane osobowe?
 • uporządkowanie stanowisk pracy,
 • podziękowanie za wspólną pracę i zakończenie zajęć.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz